Report Button

Κόμβος Ενημέρωσης

Νέα

Πληροφορική και Τεχνολογία: Εργαλείο στη μάθηση

Η Πληροφορική και η Τεχνολογία είναι ήδη μέσα στα σχολεία της ΕΕ. Ωστόσο, ο βαθμός αξιοποίησης τους ποικίλει. Είτε λόγω της διαφοράς στην υποδομή -ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σύνδεση με διαδίκτυο- είτε της διαφοράς στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης/ προγράμματα, στις μεθόδους διδασκαλίας και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Με έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή [ιστοσελίδα] αξιολογεί την κατάσταση και εκτιμά ότι η όλη κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική. Η έκθεση με τίτλο "Η χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και επικοινωνίας για να στηρίξει την καινοτομία και τη δια βίου μάθηση για όλους" περιγράφει πώς έχει αναπτυχθεί η ηλεκτρονική μάθηση στα σχολεία της Ευρώπης από το 2000. Η σχετική έκθεση, ανάμεσα σε άλλα:
* Αξιολογεί τα αποτελέσματα που είχε η τεχνολογία της πληροφορίας και επικοινωνίας στα σχολεία και ανώτατη εκπαίδευση. * Καταθέτει τα συμπεράσματα της και προτείνει το νέο στάδιο χρήσης της τεχνολογίας της πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση και κατάρτιση. * Θέτει τις προκλήσεις που χρειάζονται για βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων και ιδιαίτερα την ανάγκη για παιδαγωγικές, τεχνολογικές και οργανωτικές αλλαγές. Τα βασικά συμπεράσματα για την Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας σε σχέση με τις διάφορες εκπαιδευτικές διαδικασίες στα σχολικά συστήματα της Ευρώπης είναι:
* Η συμβολή της στην εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ορατή αλλά όχι τόσο μεγάλη όπως θα έπρεπε. * Η "παρουσία" και αξιοποίηση της πληροφορικής και τεχνολογίας δεν είναι επαρκώς παρούσα * Ο βαθμός που έχουν επηρεαστεί και αλλάξει οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες υπηρεσίες από τη Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, δεν έχει εκφραστεί στα εκπαιδευτικά συστήματα. * Θα πρέπει να εισαχθούν εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε τα εκπαιδευτικά συστήματα να εκσυγχρονιστούν σε περιεχόμενο και μεθόδους διδασκαλίας. * Η ενσωμάτωση της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση και κατάρτιση απαιτεί αλλαγές, παιδαγωγικές, τεχνολογικές και οργανωτικές.
* Η δυναμικής της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας βοηθά να αναπτυχθεί η μαθησιακή συνέχεια ανάμεσα σε τυπική και άτυπη μάθηση και μάθηση στο χώρο της δουλειάς. * Η ανάγκη για απόκτηση της ικανότητας για χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και πληροφορικής είναι μια από τις οκτώ βασικές ικανότητες που αναφέρεται σε Σύσταση Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου. Αυτή η ικανότητα θεωρείται απαραίτητη για κάθε πολίτη, που θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί, να χειρίζεται και να αξιοποιεί με επιτυχία τα νέα μέσα και εργαλεία στην γνώση και στη δημιουργία. * Η επιτυχής εκπαίδευση εξαρτάται πάρα πολύ από τη χρήση της Τεχνολογίας της πληροφορίας και επικοινωνίας με εμπιστοσύνη, ανταγωνιστικότητα και καινοτομία. * Η εισαγωγή αυτών των νέων εργαλείων να συνοδευτεί με πολιτικές για παιδαγωγικές αλλαγές όπως αλλαγές στις μεθόδους διδασκαλίας, επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, αναλυτικά προγράμματα, σχολικά βοηθήματα. Αλλά και οργανωτικές-τεχνολογικές αλλαγές κυρίως σε σχέση με υποδομή -αύξηση αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών -ο κάθε μαθητής/ εκπαιδευτικός να διαθέτει τον προσωπικό του υπολογιστή και να είναι σε θέση να το χειρίζεται- σύνδεση με διαδίκτυο, κ.ά. Δίνονται στους πιο κάτω πίνακες τα δεδομένα για ορισμένες χώρες [Πηγή: empirica: LearnInd 2006 (CTS)]
Α. Συνολικός αριθμός Ηλεκτρ.Υπολογιστών ανά 100 μαθητές ολικό Δημοτική εκπαίδευση Γυμνάσιο-κατώτερη εκπαίδευση Λύκειο-ανώτατη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Επαγγελματικά σχολεία ΕΕ -25 χωρών 11.3 9.4 10.8 12.5 15.6 ΕΕ -15 χωρών 12.1 10.2 11.8 13.6 16.8 Νέα κράτη μέλη [10 χώρες] 7.1 6.1 6.4 8.2 9.9 Κύπρος 12.4 7.3 12.1 18.6 19.8 Πιο υψηλό - Δανία 27.3 18.6 18.4 37.3 50.3 Πιο χαμηλό Λετονία [και Λιθουανία στα ίδια επίπεδα] 5.9 5.5 5.6 5.4 7.0 Ελλάδα 6.5 4.8 6.6 9.0 19.9 Γερμανία [μια μεγάλη χώρα] 8.9 10.6 8.3 8.0 9.4 Ισπανία 9.5 8.6 10.0 11.3 11.8 Γαλλία 12.5 8.1 11.4 19.7 25.1 Ιταλία 8.0 5.7 6.9 10.7 12.4 Ηνωμένο Βασίλειο 19.8 15.9 25.0 26.4 28.5 Φινλανδία 16.8 12.2 12.3 17.5 22.2

Β. Ποσοστό εκπαιδευτικών που έχουν χρησιμοποιήσει την τεχνολογία στη διδασκαλία τους τελευταίους δώδεκα μήνες Ολικός αριθμός Δημοτική εκπαίδευση Γυμνάσιο-κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Λύκειο-ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Επαγγελματικά σχολεία ΕΕ-25 χώρες 74.3 75.2 70.9 73.0 76.7 ΕΕ -15 χώρες 77.2 78.0 74.8 76.1 78.8 Νέα κράτη μέλη -10 χώρες 61.3 60.6 59.5 64.1 68.1 Κύπρος 75.0 87.2 39.8 50.7 58.2 Πιο υψηλό-Ην.Βασίλειο 96.4 97.4 90.4 91.5 92.9 Δανία 94.6 95.7 94.4 97.8 93.5 Πιο χαμηλό η Λετονία 34.9 35.7 37.8 33.6 27.7 Ελλάδα 35.6 32.8 38.0 44.1 58.0 Γερμανία 78.0 78.0 77.2 80.4 78.6 Ισπανία 68.2 68.9 66.6 65.5 67.5 Γαλλία 65.5 65.7 56.1 72.1 78.9 Ιταλία 72.4 71.6 71.9 72.4 81.6 Φινλανδία 85.1 88.0 77.1 80.5 81.4 Για την Κύπρο, αυτό που θα μπορούσε να αναφερθεί είναι ότι: 1. Έχει δοθεί σημασία στην αύξηση της διδασκαλίας πληροφορικής και τεχνολογίας και αύξηση των αρμόδιων για διδασκαλία του θέματος εκπαιδευτικών, καθώς και στην αύξηση αριθμού Ηλ.Υπολογιστών ανά σχολείο/ μαθητή και στη σύνδεση ενός αριθμού σχολείων με το διαδίκτυο [δημοτική και μέση εκπαίδευση]. Σύμφωνα με τα δεδομένα υπάρχει ανταπόκριση από εκπαιδευτικούς στην αξιοποίησή τους. Βρισκόμαστε σε πολύ καλή "θέση" σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη. 2. Χρειάζεται καλύτερη αξιοποίησή τους ως εργαλείων στην όλη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης, για όλα τα γνωστικά αντικείμενα [παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί-πολλές φορές λόγω προσωπικών προσπαθειών εκπαιδευτικών]. Και αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται με κεντρικές αλλαγές στην όλη προσέγγιση της διδασκαλίας και μάθησης, που αναμένεται να προαχθεί με τα νέα αναλυτικά προγράμματα, όπως: Πολλαπλοί τρόποι προσέγγισης της γνώσης, δυνατότητα για διερεύνηση, εξεύρεση και αξιοποίηση πολλών πηγών πληροφορίας και μάθησης, [διαδικτύου, ηλεκτρονικής επικοινωνίας με σχολεία, εκπαιδευτικούς, μαθητές άλλων χωρών, χρήση ειδικών προγραμμάτων για τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα].
3. Κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τόσο στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, όσο και στις παιδαγωγικές μεθόδους που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για να καταστεί εργαλείο μάθησης. [Και σχετική παιδαγωγική επιμόρφωση των αρμόδιων επιθεωρητών για απόκτηση ικανότητας να χειρίζονται και να υποστηρίζουν αυτές τις αλλαγές στα γνωστικά αντικείμενα για τα οποία είναι αρμόδιοι]. Κοινωνικό μέτρο η επιχορήγηση μαθητών
Η τελευταία απόφαση Κυβέρνησης Χριστόφια να επιχορηγήσει όλους τους μαθητές Β' Γυμνασίου για αγορά φορητού Υπολογιστή, είναι ένα σημαντικό μέτρο στη διαδικασία "εκδημοκρατισμού" της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των μέσων που προσφέρονται για μάθηση. Η πρόσβαση σε όλους τους μαθητές -ανεξαρτήτου κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στην ηλεκτρονική μάθηση, αποτελεί σημαντικό μέτρο για να επιτευχθεί ο στόχος για μια Παιδεία με τις ελάχιστες δυνατές διακρίσεις.
* PhD- Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών [Παιδαγωγικά] Master of Science-SUNY University Albany/New York-USA [Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων και Διδακτική Επιστήμη]

Της Χριστίνας Βαλανίδου

Κωδικός άρθρου: 838591

ΠΟΛΙΤΗΣ - 07/12/2008, Σελίδα: 77